PIRKIMO TAISYKLĖS FASTPARTS.LT E-PARDUOTUVĖJE

1. SĄVOKOS

 

 1. Pirkimo pardavimo taisyklės – šios nuotolinės prekių pirkimo – pardavimo sutarties, kuriomis nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu – pardavimu www.fastparts.lt internetinėje parduotuvėje susijusios nuostatos.

 

 1.  Internetinė parduotuvė – www.fastparts.lt interneto tinklapyje esanti elektroninė parduotuvė, kurioje Pirkėjas, prisiregistravęs ir neprisiregistravęs prie Internetinės parduotuvės sistemos, gali pirkti Pardavėjo siūlomas prekes.

 

 1. Pardavėjas – UAB „Smart Fortune“, įregistruota ir veikianti pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, registracijos Nr. 302347814, veikianti adresu Sporto g. 42, LT-68110 Marijampolė , internetinis adresas www.fastparts.lt.

 

 1. Pirkėjas – asmuo, atitinkantis šių Pirkimo pardavimo taisyklių bendrųjų nuostatų 2 punkte numatytus reikalavimus ir įsigijęs prekių Internetinėje parduotuvėje.

 

 1. Pirkimo – pardavimo sutartis – tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta prekių pirkimo – pardavimo sutartis, kurią sudaro prekių užsakymo paraiška, kurią Pirkėjas pateikia Pardavėjui per Internetinę parduotuvę, ir Pirkimo pardavimo taisyklės su vėlesniais pakeitimais ir papildymais. 

 

 1. Trečioji šalis – valstybė, kuri nėra Europos Sąjungos valstybė narė ar kita Europos ekonominės erdvės valstybė.

2. Bendrosios nuostatos.

1.      Šia Pirkimo – pardavimo sutartimi Pardavėjas įsipareigoja parduoti ir pristatyti prekę Pirkėjui, o Pirkėjas įsipareigoja priimti prekę ir sumokėti už ją nustatytą pinigų sumą bei atlyginti pristatymo išlaidas, sumokėti muito mokesčius (kai taikoma Pirkėjo valstybėje) Pirkimo pardavimo taisyklių numatytomis sąlygomis.

 

2.      Pirkti Internetinėje parduotuvėje turi teisę prisiregistravę bei neprisiregistravę prie Internetinės parduotuvės sistemos klientai, kurie yra:

2.1   veiksnūs fiziniai asmenys, t. y. 18 metų sulaukę asmenys, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka;

2.2   fiziniai asmenys nuo 14 iki 18 metų amžiaus;

2.3   juridiniai asmenys.

 

3.      Pirkimo pardavimo taisyklių bendrųjų nuostatų 2. punkte nurodyti nepilnamečiai asmenys turi teisę pirkti Internetinėje parduotuvėje tik turėdami tėvų, įtėvių ar kitų įgaliotų asmenų sutikimą, išskyrus atvejus, kai šie asmenys savarankiškai disponuoja savo uždarbiu ar asmeninėmis lėšomis.

 

4.      Prekybos veikla Internetinėje parduotuvėje yra vykdoma iš Lietuvos Respublikos.

 

 

5.      Kartu su Pirkėjo pateiktu prekių užsakymu šios Pirkimo pardavimo taisyklės tampa tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta Pirkimo pardavimo sutartimi ir abiems šalims yra privalomas teisinis dokumentas.

 

6.      Kiekviena sutartis, sudaryta tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, yra saugoma Fastparts.lt duomenų bazėje.

3. Asmens duomenų saugumo garantija.

 

 1. Internetinės parduotuvės Pirkėjų ir lankytojų duomenys yra saugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo, pakeitimo bei nuo trečiųjų šalių. Internetinėje parduotuvėje įdiegtas SSL sertifikatas, užtikrinantis duomenų saugumą.

 

 1. Pirkėjo asmens duomenys trečioms šalims yra neteikiami, išskyrus partnerius, kurių paslaugomis naudojamasi vykdant užsakymus (kurjerių tarnybos, lizingo bendrovės) bei LR įstatymų numatytais atvejais.

 

 1. Pirkėjas gali kreiptis į Pardavėją ir gauti informaciją apie tvarkomus asmens duomenis; pareikalauti ištaisyti (neteisingus ar nepilnai nurodytus) arba pašalinti savo asmens duomenis; nesutikti, jog Pirkėjo asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais.

 

4. Pirkėjo teisės ir įsipareigojimai.

 

 1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes „Fastparts.lt“ internetinėje parduotuvėje šių Taisyklių ir internetinės parduotuvės nustatyta tvarka.

 

 1. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo - pardavimo sutarties su Pardavėju, apie tai raštu (elektroniniu paštu, nurodydamas pageidaujamą grąžinti prekę ir jos užsakymo numerį) pranešdamas Pardavėjui per 14 darbo dienų nuo prekės pristatymo dienos.

 

 1. Šia teise Pirkėjas gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu prekė nebuvo apgadinta arba iš esmės nepasikeitė jos išvaizda, taip pat ji nebuvo naudojama. Pirkėjo teisė įgyvendinama vadovaujantis 2001 m. birželio 11 d. nutarimu Nr. 697 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. liepos 22 d. nutarimo Nr. 738 redakcija) patvirtintomis “Mažmeninės prekybos taisyklėmis”

 

5. Pardavėjo teisės ir įsipareigojimai.

 

 1. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes jo nurodytu adresu, šių Taisyklių numatytomis sąlygomis ir pristatymo terminais.

 

 1. Pardavėjas, susidarius svarbioms aplinkybėms, negalėdamas Pirkėjui pateikti užsakytos prekės, įsipareigoja Pirkėjui pasiūlyti analogišką prekę, o Pirkėjui atsisakius priimti analogišką prekę, grąžinti Pirkėjo sumokėtus pinigus (jei už prekę buvo apmokėta) per 30 darbo dienų.

 

 1.  Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes Pirkėjo nurodytu adresu.

 

 1. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į Pirkėjo priklausančią asmeninę informaciją, nurodytą el. parduotuvės registracijos formoje.

 

6. Prekių užsakymas, kainos, atsiskaitymo tvarka, terminai.

 

 1. Prekių kainos el. parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos eurais, įskaitant PVM.

 

 1. Pirkėjas atsiskaito už prekes elektronine bankininkyste į Fastparts.lt banko sąskaitą,.

 

 1. Pirkėjas įsipareigoja už prekes sumokėti nedelsiant. Tik gavus apmokėjimą už prekes pradedamas formuoti prekių siuntinys ir pradedamas skaičiuoti prekių pristatymo terminas.

 

7. Prekių pristatymas.

 

 1. Pirkėjas, užsakymo metu pasirinkęs prekių pristatymo paslaugą, įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą.

 

 1. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti asmeniškai. Jei jis pats prekių priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu, remiantis kitais Pirkėjo pateiktais duomenimis, Pirkėjas neturi teisės reikšti pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.

 

 1. Pristatymo metu Pirkėjas privalo kartu su Pardavėju arba įgaliotu jo atstovu patikrinti siuntos būklę, prekių kiekį, kokybę ir asortimentą. Pirkėjui pasirašius sąskaitoje - faktūroje (važtaraštyje) ar kitame siuntos perdavimo – priėmimo dokumente, laikoma, kad siunta yra perduota tinkamos būklės.

 

 1. Tuo atveju, kai Pirkėjas, remdamasis šiomis Taisyklėmis, anuliuoja pirkimo – pardavimo sutartį, jis įsipareigoja apmokėti visas tiesiogines prekių grąžinimo Pardavėjui išlaidas. Šių Pardavėjo išlaidų suma išskaičiuojama iš grąžintinų Pirkėjui už prekes sumokėtų pinigų.

 

8. Prekių grąžinimas ir keitimas

 

 1. Prekių grąžinimas ir keitimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. birželio 11 d. nutarimu Nr. 697 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. liepos 22 d. nutarimo Nr. 738 redakcija) patvirtintomis “Mažmeninės prekybos taisyklėmis”.

 

 1. Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, jei Pirkėjas nesilaiko šiose taisyklėse nustatytos prekių grąžinimo tvarkos.

 

 1. Prekes, kurias nori grąžinti Pirkėjas gali atsiųsti pasinaudodamas kurjerio paslaugomis. Tuo atveju, Pirkėjui tenka prekių grąžinimo išlaidos. Kai grąžinama gauta ne ta prekė ir/ar nekokybiška prekė, Pardavėjas įsipareigoja pasiimti tokias prekes ir jas pakeisti analogiškomis tinkamomis prekėmis. Tuo atveju, kai Pardavėjas neturi analogiškų prekių, jis grąžina Pirkėjui už prekes sumokėtus pinigus.

 

 1. Grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje, nenaudota, prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta, nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės, nesuplėšyta pakuotė ir kt.). Grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta. Grąžinant prekę būtina pateikti jos įsigijimo dokumentą.

 

 1. Prekių grąžinimo ir keitimo numatyta teise Pirkėjas gali pasinaudoti per 14 (keturiolika) darbo dienų nuo prekių pristatymo jam dienos, informuodamas apie tai Pardavėją 4.2.Taisyklių punkte numatyta tvarka.

 

9. Pirkėjo ir pardavėjo atsakomybė.

 

 1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už Pirkėjo pateikiamų asmens duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia tikslių asmens duomenų registracijos formoje, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius ir įgyja teisę reikalauti iš Pirkėjo patirtų tiesioginių nuostolių atlyginimo.

 

 1. Pirkėjas privalo saugoti savo prisijungimo prie elektroninės parduotuvės duomenis ir jų neatskleisti, užtikrinti, kad duomenys būtų žinomi tik jam pačiam ir duomenimis naudotųsi tik jis pats, neperduoti ir kitais būdais nesudaryti galimybės kitiems asmenims su tais duomenimis susipažinti ar jais pasinaudoti. Visi veiksmai, atlikti naudojantis Pirkėjo atpažinimo duomenimis, laikomi atliktais Pirkėjo, ir Pirkėjas prisiima visą atsakomybę už tokių veiksmų pasekmes.

 

 1. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.

 

 1. Pardavėjas neatsako už kitų įmonių tinklalapiuose pateiktą informaciją, net jeigu Pirkėjas patenka į šiuos tinklalapius per Pardavėjo elektroninėje parduotuvėje esančias nuorodas.

 

10. Rinkodara ir informacija.

 

 1. Fastparts.lt savo nuožiūra gali inicijuoti el. parduotuvėje įvairias akcijas.

 

 1. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo internetinės parduotuvės skyriuje „Kontaktai“ nurodytais adresais.

 

 1. Pardavėjas neatsako jei Pirkėjas negauna siunčiamų informacinių ar patvirtinančių pranešimų dėl internetinio ryšio, elektroninio pašto paslaugų tiekėjų tinklų sutrikimų.

 

1. Baigiamosios nuostatos.

 

 1. Šių taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma LR teisė.

 

 1. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.